Unormowania w tym zakresie znajdziemy w :

 • Kodeksie pracy,
 • Ustawach i aktach wykonawczych,
 • Układach zbiorowych pracy,
 • Porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statutach, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

 

Zasady prawa pracy:

 • prawo do pracy,
 • swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy,
 • poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika,
 • równość pracowników,
 • zakaz dyskryminacji,
 • odpłatność pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia),
 • ochrona uprawnień pracowników,
 • prawo pracowników i pracodawców do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych,
 • partycypacja pracownicza.

 

Nawiązanie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą następuje poprzez:

 • umowę o pracę
 • powołanie
 • wybór
 • mianowanie
 • spółdzielczą umowę o pracę

Wyróżniamy następujące rodzaje umów o pracę:

 • na okres próbny do trzech miesięcy, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika,
 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony.

 

Poniżej wskazujemy niektóre zagadnienia z Kodeksu Pracy, na które każdy Pracodawca powinien zwrócić szczególnie uwagę.

Art. 25.1. Umowy o pracę na czas określony
§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
Art. 30. Rozwiązanie umowy o pracę
§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron;
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4) z upływem czasu, na który była zawarta.
Art. 39. Zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
Art. 92. Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy
§ 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

Art. 97. Świadectwo pracy
§ 1.3. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Art. 119. Zasady ustalania wysokości odszkodowania za szkodę
Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Art. 154. Wymiar urlopu wypoczynkowego
§ 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Art. 180. Urlop macierzyński
§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Art. 207. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 służba bezpieczeństwa i higieny pracy§ 2.

Art. 229. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie
§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy;
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
§ 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
§ 12. Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Nasza Kancelaria zapewnia Państwu obsługę kadrowo-płacową oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Współpracujemy od lat ze sprawdzonymi Partnerami w zakresie Prawa Pracy oraz ubezpieczeń społecznych :  inspektorem BHP , byłym inspektorem Inspekcji Pracy oraz Kancelariami Radców Prawnych oraz Kancelariami Adwokackimi.

 

>>>> SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO<<<<

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej