Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT przysparza podatnikom wiele trudności. Jest to spowodowane tym, że Ustawa o VAT zawiera mnóstwo wyjątków, o których należy pamiętać przy jego rozpoznawaniu. Prawidłowe zastosowanie przepisów, może uchronić płatników tego podatku przed odpowiedzialnością karną.

 

Obowiązek podatkowy na podstawie art.19a Ustawy o VAT / VATU/ powstaje:

1. Z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi

– w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługa traktowana jest jako wykonana, w przypadku gdy dla tej części wykonanej usługi określono zapłatę;
– w przypadku usług, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczenia, uznaje się je za wykonane z upływem każdego okresu/ np. miesiąca/, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, aż do momentu zakończenia świadczenia tej usługi;
– usługa świadczona przez okres dłuższy niż rok, dla której w danym roku nie określono terminów płatności niż rozliczeń, jest uznawana za wykonaną z końcem każdego roku podatkowego, aż do momentu zakończenia świadczenia tych usług;
Przepisy stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostaw o których mowa w art.1 ust.1 pkt 2 VATU / m.in.leasing finansowy/

2. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty np. zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany, przedpłatę itp. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w wysokości do otrzymanej kwoty.

Nie dotyczy:
– dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
– świadczenia usług: telekomunikacyjnych , radiokomunikacyjnych
– wymienionych w poz. 140-153, oraz 174 i 175  zał. nr 3 do VATU
– najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnych usług
– ochrony osób lub mienia, dozoru i przechowywania
– stałej obsługi prawnej i biurowej
– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej oraz gazu przewodowego

3. Z chwilą otrzymania lub części zapłaty z tytułu:
–  wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu
– dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art.18 VATU
– świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art.43 ust.1 pkt 37-41 VATU/ np. usługi ubezpieczeniowe i finansowe/
– dotacji, subwencji oraz innych dopłat o podobnym charakterze
– świadczenia usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym na zlecenie odpowiednich organów, poza importem usług z art.28b VATU

 

Obowiązek podatkowy na podstawie art.19a oraz 106i  VATU powstaje:

z chwilą wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż określoną w art. 106b ust.1 VATU / na rzecz podatnika, sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju, WDT) z tytułu:

  • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych : fakturę wystawia się nie później, niż 30 dnia od wykonania usługi
  • dostawa książek drukowanych / PKWiU ex 58.11.1/ – bez map i ulotek, oraz gazet, magazynów i czasopism drukowanych / PKWiU ex 58.13.1 oraz ex 58.14.1/ :fakturę wystawia się nie później niż:  60 dni od dnia wydania towarów, 120 dnia od pierwszego wydania towarów, jeśli przewidziane są zwroty
  • Czynności drukowania książek /PKWiU ex 58.11.1 – bez map i ulotek, oraz gazet, magazynów i czasopism drukowanych / PKWiU ex 58.13.1 oraz ex 58.14.1/, z wyjątkiem importu usług art.28b VATU :fakturę wystawia się nie później niż 90 dni od dnia wykonania czynności

UWAGA: jeżeli nie wystawiono faktury lub wystawiono ją z opóźnieniem- obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, a gdy termin nie został określony- z chwilą upływu terminu płatności.

Obowiązek podatkowy u małego podatnika / art.21 VATU/

Metoda kasowa – obowiązek podatkowy powstaje z dniem:
1. otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT
2. otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dni, licząc od dnia wykonania usługi lub wydania towaru- w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz pozostałych podmiotów

UWAGA: otrzymanie częściowej zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Art. 108 „PUSTE FAKTURY”
W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Przepis stosuje się także, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.
Jeżeli:
1. na podstawie prowadzonej przez organizację pożytku publicznego dokumentacji nie jest możliwe określenie przeznaczenia nieodpłatnie otrzymanych towarów spożywczych,
lub
2. wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację

– do zapłaty podatku zobowiązana jest organizacja pożytku publicznego

Jeżeli:
dokonujący dostawy towarów „elektronicznych „dla której podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, a wskutek działania  nabywcy okazało się, że nie były spełnione przesłanki do zastosowania procedury „odwrotnego obciążenia” – o którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć

– do zapłaty podatku zobowiązana jest obowiązany podmiot, który nabył towary

 

SANKCJE Art. 112b VATU

Wprowadzenie 30% sankcji/ dodatkowego zobowiązania podatkowego/ w przypadku:
– nie złożenia deklaracji VAT oraz braku wpłaty kwoty zobowiązania podatkowego
– stwierdzenia, że w złożonej deklaracji VAT wykazano kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej lub kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wyższą niż należna
UWAGA: jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego podatnik dobrowolnie złoży korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu – wysokość sankcji zostanie obniżona do 20%.

Sankcje nie zostaną zastosowane jeżeli:
– podatek należny lub podatek naliczony zostanie rozliczony w niewłaściwym okresie /we wcześniejszych lub następnych okresach rozliczeniowych/, a nieprawidłowe rozliczenie zostało dokonane przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej
– zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku wiąże się z popełnionym błędami rachunkowymi lub oczywistymi pomyłkami

UWAGA: powyższe nie obejmują osób fizycznych, które za ten sam czyn odpowiadają za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe

SANKCJE Art. 112c VATU

Wprowadzenie 100% sankcji w przypadku obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które:
– zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
– stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane,
– podają kwoty niezgodne z rzeczywistością,
– potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art.58 / Nieważność bezwzględna/ i  art.83 /Pozorność/ Kodeksu cywilnego .

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, na temat prawidłowego ustalenia terminu powstania obowiązku podatkowego – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

>>>> SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO<<<<

Dorota M.Ogrodowska
właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej