Spis dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczanych za pomocą księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów(ryczałt) oraz ksiąg handlowych.
Poniżej przypominamy o zasadach przeprowadzenia spisu.
Spis z natury sporządza się w następujących przypadkach:

1. na dzień zaprowadzenia ewidencji,
2. na koniec każdego roku podatkowego,
3. na dzień zmiany wspólnika,
4. na dzień zmiany umowy spółki,
5. na dzień likwidacji działalności.

 

W czterech pierwszych przypadkach podatnicy dokonują spisu z natury:
• towarów handlowych,
• materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,
• półwyrobów i wyrobów gotowych,
• braków i odpadków.

 

Według ustawy zdefiniowano składniki majątku podlegające spisowi z natury w następujący sposób:

1. towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, na przykład towary sprzedawane w hurtowni lub sklepie,
2. materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu, na przykład części samochodowe w warsztacie naprawczym lub mąka w piekarni. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, na przykład drewno przy wyrobie mebli drewnianych regionalnych. Za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów używanych w transporcie.

Pozostałe elementy podlegające inwentaryzacji:
o materiały pomocnicze- są to materiały nie będące materiałami podstawowymi, na przykład farba potrzebna do pomalowania części samochodowej lub mebla drewnianego regionalneg
o półwyroby (półfabrykaty) to niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, na przykład blaty i nogi do stołów drewnianych regionalnych,
o wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, na przykład gotowe stoły, szafy, krzesła drewniane regionalne,
o brakami są nie odpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji będące wyrobami gotowymi lub półwyrobami. Brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość, na przykład stół drewniany ma wypaczony blat,
o odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzeń utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową, na przykład drewno na meble przebarwiło się w trakcie sezonowania,

 

Ponadto należy wykazać tzw. produkcję w toku – czyli usługi podwykonawców i materiały wbudowane i inne koszty dotyczące nie zakończonych zleceń, budów , usług itp.itd.

• Składniki objęte inwentaryzacją należy wycenić według cen zakupu
• Przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług (VAT), podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze albo opłaty celne dodatkowe. W przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku wycenia się go według cen zakupu takiego samego lub podobnego składnika.
• Jeżeli właściciel zakładu jest w stanie w sposób wiarygodny podać ceny zakupu składników objętych spisem, ponieważ dysponuje dowodami zakupu, to wycena spisu z natury następuje w cenach zakupu.

 

Podatnik jest zobowiązany do sporządzenia tzw. spisu z natury, który powinien zawierać co najmniej:
• nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),  datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,  szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1,  jednostkę miary,  ilość stwierdzoną w czasie spisu,  cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,  wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,  łączną wartość spisu z natury oraz  klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,  podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).  Składniki ujęte w spisie z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia spisu.

 

Wycena powinna być zakończona w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

 

Jeżeli  masz pytania, wątpliwości?.

>>> Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego BIURA RACHUNKOWEGO *** JESTEŚMY Z PAŃSTWEM JUŻ 15 LAT!!!<<<

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej