Za zaległości podatkowe : podatki, odsetki od zaległości podatkowych, koszy postępowania egzekucyjnego, niezwrócone w terminie zaliczki i inne -odpowiada nie tylko sam podatnik, lecz także osoby z nim związane.

 

Odpowiednie przepisy w tym zakresie znajdziemy w Ordynacji Podatkowej:

https://www.arslege.pl/ordynacja-podatkowa/k38/

 

Wspólnie z podatnikiem odpowiadają między innymi:

 

Art.110  Rozwiedziony małżonek podatnika – odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem – z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej – do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Art.111  Członek rodziny podatnika – odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające
z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności. Członkowie rodziny podatnika  to : zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz pozostające z podatnikiem w faktycznym pożyciu-  czyli np. konkubent lub partner.

Art.113  Osoba, za zgodą której podatnik, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby – ponosi ona solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności – sprawdź tzw. firmanctwo – Art.55  https://www.arslege.pl/kodeks-karny-skarbowy/k12/

 

Art.118 Terminy przedawnienia w przypadku odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

§ 1. Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat.

oraz

§ 2. Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, o której mowa w § 1, następuje po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.

 

 

I teraz zastanów się proszę nad tym, czy musisz być równie odpowiedzialny i ostrożny jak Twój partner, który prowadzi działalność?.

 

 

Jeśli masz pytania, dręczą Cię wątpliwości? – zapraszamy!. Jesteśmy z Państwem od 16 lat.

 

 

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej