Od tej daty pracodawcy mogą żądać od pracowników podania numeru rachunku płatniczego, na który zostanie dokonany przelew ich wynagrodzenia. Pracownicy nadal jednak będą mogli pobierać wynagrodzenie do rąk własnych.

 

Pobieranie wynagrodzenia, zarówno w formie bezgotówkowej, jak i do rąk własnych, będzie wymagać od nich złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Wypłata wynagrodzenia na konto nie będzie wymagała takiego wniosku. Wystarczy podanie numeru rachunku. Złożenie wniosku będzie też konieczne przy każdorazowej zmianie formy wypłaty wynagrodzenia z bezgotówkowej na formę do rąk własnych i odwrotnie. Pomimo wskazanych zmian o wyborze formy wynagrodzenia za pracę nadal decyduje pracownik.

 

Pracownik, który nie poda pracodawcy informacji o numerze rachunku płatniczego, a także nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, otrzyma wynagrodzenie za pracę w tej ostatniej formie.

 

Pracodawca do 21 stycznia 2019 r. powinien powiadomić pracowników otrzymujących dotychczas wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Powiadomienie w tym zakresie pracodawca może sporządzić w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznie i podać do wiadomości pracowników. Pracodawca powinien zadbać o to, aby w razie sporu z pracownikiem mógł udowodnić, że powiadomienie zostało faktycznie dokonane.

 

Najlepiej -aby pracownicy podpisali się pod informacją, że ją otrzymali i pilnować aby złożyli wnioski odnośnie formy przekazywania wynagrodzenia.

 

 

 

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej